Džemat Bogovići

Snažan izliv ljubavi i želje vjernika da ponovo starim sjajem zasja džamija u Bogovićima

05.03.2018.

AJETI I HADISI KOJI GOVORE O MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA

AJETI I HADISI KOJI GOVORE O MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA

LIJEPO OPHOĐENJE S LJUDIMAPOŠTIVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

A kada Gospodar tvoj reče melekima: «Ja ću na zemlji namjesnika postaviti!»...(Kur'an, El-Bekare – 30)

A kada rekosmo melekima: «Poklonite se Ademu!» - oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postade nevjernik. (KUR'AN, El-Bekare – 34)

Stvorili smo čovjeka u skladu najljepšem. (Kur'an, Et-tin – 4)

Vaša krv, vaše časti i vaši imeci su vam sveti kao što vam je svet današnji dan u ovom mjesecu i u ovom mjestu. (završetak Poslanikova a.s. govora na Oprosnom Hadždžu) Šaban Hodžić, Ahlak, Sarajevo, 1990.


LJUDIMA SMIJEMO PRISTUPATI SAMO UZ NJIHOVU SUGLASNOST

O vjernici u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite. To vam je bolje, poučite se ! A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: «Vratite se !» - vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite. (Nur – 27 i 28)

Prenosi se os Sehla b. Sada da je rekao: «Bahnu (neki) čovjek u sobu Božjeg poslanika a.s., dok je on dugim željeznim šiljkom češao svoju glavu. Na to Poslanik a.s. reče: «Da sam znao da gledaš, zabio bih ti ovaj šiljak u oko, pa traženje dopuštenja (za ulazak) je propisano zbog pogleda!».(Fethul-bari - 28)

Pripovijedao je Seid Mekberija: «Naišao sam, a Abdullah ibn Omer razgovara s nekim čovjekom, i ja sam im pristupio, pa me je dočekao rukom u prsa govoreci: «Kada naideš na dvojicu koji razgovaraju, ne pristupaj im dok ne zatražiš njihovo dopuštenje jer sam slušao kako Poslanik a.s. kaže: `Kada dvojica razgovaraju, ne pristupajte im bez njihova dopuštenja.» (Fethul-bari - 99)


NAJVELINčANSTVENIJI POZDRAVI

- Naša poštovanja, sve počasti (svi pozdravi), naši namazi i sva naša dobra djela pripadajusamo Allahu!
- Neka su Moj mir i spas, Moja milost i blagoslov tebi (Es-selamu alejke), o Vjerovjesniče!
(početak susreta izmedu Allaha dž. š. i Muhameda a. s. na Mi’radžu)

I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest.
- “Mir!” rekoše;-
- “Mir!”- odgovori on,... (Kur'an - Hud, 69)


I meleki će im ulaziti na sva vrata (u Džennetu) govoreći: “Mir vama!” (Kur'an – Er-ra'ad, 23 i 24)


OBAVEZA NAZIVANJA SELAM

“A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim.” (Kur'an – En-nur, 61)

Rekao je Božji poslanik: «Pet je obaveza muslimana prema njegovu bratu (muslimanu): da odgovori na njegov selam, da mu nazdravi kada kihne, da se odazove njegovu pozivu, da ga obiđe u bolesti i da ga isprati na vječiti počinak”. (Buhari i Muslim)

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. (Kur'an – En-nisa 86)SELAM NA POČETKU I NA KRAJU SVAKE KOMUNIKACIJE

Kada neko od vas pristupa nekom skupu, neka prvo nazove selam, a kada napušta skup neka opet nazove selam jer nije prvi preči od drugog. (Davud i tirmizi)

Nema razgovora prije selama.(Ne započinjite razgovor prije nego se poselamite) – hadis


PRAVILNO POZDRAVLJANJE

…I reci: “Mir vama!” tvoj gospodar je sam sebi milost propisao…(Kur'an – El-en'am, 54)

…Mir tebi Moj poslaniče i milost i blagoslov Moj… (hadis koji govori o susretu Muhammedovom a.s. na miradžu sa Uzvišenim Bogom)

…Neka je i na tebe mir, milost i blagoslov Allahov… (dio hadisa - odgovor meleka na selam kojim ih je, po Allahovoj naredbi, pozdravio Adem a.s. odmah nekon što ga je Allah stvorio)

Došao jedan čovjek Božjem poslaniku i pozdravio ga sa: «Es-selamu alejkum», na što mu on otpozdravi i dodade da za to ima deset hasenata… (Fethul-bari - 7)


NEPRAVILNO POZDRAVLJANJE

Došao sam Poslaniku a.s. i pozdravio ga sa Alejke-s-selamu, na što mi on reče: ne govori alejke-s-selamu jer se tako pozdravljaju mrtvi. (Fethul-bari - 5)

Imran ibn Husajn r.a. pripovijeda: u džahilijjetu mi smo se pozdravljali sa “Bog ti oko blagoslovio!”, ili “Dobro jutro!”, pa pošto je islam došao, to nam je zabranjeno. (Ebu-Davud)

Pripovijeda Mekail ibn Hajan: U doba džahilijjeta smo govorili, “Dobro veče!” ili “Dobro jutro!” pa je to Allah zamijenio sa selamom. (Fethul-bari - 5)

REDOSLIJED PRI NAZIVANJU SELAM

Dosta je, kada prođe skupina ljudi, da jedan od njih nazove selam, a dosta je da i od onih što sjede jedan odgovori na selam. (Ebu-Davud)


Prenosi ebu Hurejra da je Poslanik a.s. rekao: “Mlađi prvi selami starijeg, onaj koji prolazi, onog pored kojeg prolazi, a manja skupina veću.” (Fethul-bari - 17)


GDJE SVE TREBA NAZIVATI SELAM

Pripovijeda ebu Hurejre kako je neki čovijek ušao u džamiju dok je Poslanik a.s. sjedio ukraj džamije, pa je obavio namaz, a zatim prišao Poslaniku a.s. i nazvao mu selam, na što je on odgovorio: Ve alejkes-selamu…(Fethul-bari - 43)


KOGA SVE TREBAMO SELAMITI

Pripovijeda Abdullah ibn Omer da je neki čovjek upitao Poslanika a.s.: Koji je islam najbolji? Poslanik je na to dogovorio: da nahraniš i nazivaš selam i onima koje osobno poznaješ, ali i onima koje ne poznaješ. (Fethul-bari - 24)


SUSRETI UZ OSMJEH

Nemoj propustiti niti olahko držati ni jedno dobro djelo pa makar to bilo da sretneš svoga brata vesela lica (sa osmjehom) ! (Muslim)


RUKOVANJE PRI POZDRAVLJANJU

Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne oprosti prije no što se rastanu. (Ebu Davud)

Pripovijeda Enes kako je jedan čovjek upitao Poslanika a.s.: «Božji poslaniče, kada jedan od nas sretne svoga brata i prijatelja, hoće li mu se nakloniti?” Ne, odgovori Poslanik. “Hoće li ga zagrliti i poljubiti ga?”
Ne, reče Poslanik. “Hoće li ga uzeti za ruku i s njim se rukovati?” Da, reče mu Pejgamber. (Tirmizi)


PROPITIVANJE ZA ZDRAVLJE

Pripovijeda ebu Hurejra: “Ušao ebu Bekr Poslaniku a.s. i rekao mu: 'Kako si osvanuo?' Poslanik a.s. na to odgovori: 'Bolje od onog koji nije osvanuo kao postač.” (Fethul-bari - 69)

Pripovijedao je Džabir: “Upitali Poslanika a.s.: ‘Kako si osvanuo?’ Poslanik na to odgovori: Dobro.” (Fethul-bari - 69)


Došlo je do nas preko Enesa, koji kazuje kako je neki čovjek nazvao selam Omeru koji mu je uzvratio selam i uz to dodao: “Kako si?” Ovaj odgovori: “Hvala Allahu.” Na to Omer reče: “To sam od tebe želio čuti.” (Fethul-bari - 69)


ISKAZIVANJE RADOSTI ZBOG SUSRETA

Pripovijedala nam je Aiša: “Kada bi Poslanik ugledao svoju kćerku Fatimu kako mu dolazi, iskazao bi joj dobrodošlicu, zatim bi ustao, pošao joj u susret, uzeo je za ruku i posadio je na svoje mjesto.” (Fethul-bari - 59)

Pripovijedala je Aiša: “Došao Zejd ibn Haris u Medinu dok je Poslanik boravio u mojoj sobi, pa kada nam je pokucao na vrata, ustade prema njemu Poslanik, zagrli ga i poljubi.” (Fethul-bari)


PRAVILNO I NEPRAVILNO ISKAZIVANJE POŠTOVANJA

Pripovijeda se od Sa`ida da su članovi plemena Kurejza došli da čuju presudu (svoga poglavice) Sa`da. Poslanik a.s. je poslao po njega (Sa`da) i kad je Sa`d došao Poslanik a.s. reče: «Ustanite svome zapovjedniku...» (Fethul-bari - 58)

Pripovjedao je Abdullah ibn Berid kako je njegov otac došao Muaviji koji ga je obavijestio da je Poslanik a.s. rekao: «Kome je drago da ljudi pred njim stoje zaslužuje vatru (propisana mu je džehenemska vatra)». (Fethul-bari - 59)

Govorio je Enes: «Propali su oni prije vas zato što su veličali svoje vladare tako da su stojali dok su oni (vladari) sjedili». (Fethul-bari – 60)

Kaže Gazalija: «Ustajanje kao način veličanja nekoga je pokuđeno, a kao iskazivanje poštivanja nije pokuđeno».                                                             R A Z G O V O R


OPĆE ODLIKE GOVORA

Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu;
Ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi -, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili.
A ružna riječ je kao ružno drvo: išcupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka.
Allah će vijernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi što hoće. ( Ibrahim– 24, 25, 26 i 27)

Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: - jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo medu njima, šejtan je, doista, čovijekov otvoreni neprijatelj. ( Al-Isra –53 )

Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostinje koju prati vrijeđanje- A Allah nije ni o kome ovisan i blag je. (Kur'an - Bakare, 263)


FORMALNE ODLIKE GOVORA

U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!(Kur'an -XXXI-19)

43) “Idite faraonu, on se, doista, osilio,
44) pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao ! “ (Kur'an, Taha – 43 i 44)

25) “Gospodaru moj,”- reče Musa – “učini prostranim prsa moja”
26) i olakšaj zadatak moj:
27) odriješi uzao sa jezika mog
28) da bi razumjeli govor moj. (Kur'an, Taha – 25-28)

Najbolji govor je: govoriti što kraće a da što više upućuje ka dobru (da je govor što djelotvorniji).
(hadis)

Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: “Govor Allahova poslanika bio je jasan. Razumio ga je svako ko ga je slušao”. (Ebu Davud)

Amr ibn As veli da mu je Muhammed a.s. rekao: “Zapovijeđeno mi je da u govoru budem kratak, jer zaista kratkoća govora je lijepa osobina.”(Ebu Davud i Bejheki, - Hasen)O ČEMU I KAKO TREBA RAZGOVARATI

«O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.» (Kur'an, Mudžadele - 9)

Mudžemi ibn Jahja veli da je Muhammed a.s. rekao: “Govorite istinu, i kada vidite (kad vam se čini) da je u njoj propast, pa zaista je u njoj spas. I klonite se laži, pa kada vidite (kad vam se čini) da je u laži spas, zaista je u njoj propast.” (Hennad, - Hasen)

Ibn Omer veli da je Muhammed a.s. rekao: “Ja se zaista našalim, a neću reći (ni u šali ništa drugo) osim istine” (Taberani i Hatib - hasen)

Ebu Umame veli da je Muhammed a.s. rekao: “Stid i kratkoća u govoru su dva znaka vjerovanja (imana), a bezobrazan govor i opširna razjašnjavanja (brbljanje) su dva znaka licemjerstva.” (Tirmizi, Ahmed i Hakim, - Sahih)


KAKO NE TREBA RAZGOVARATI

Ibn Mes’ud veli da je Muhammed a.s. rekao: “Nije pravi vjernik onaj koji napada i vrijeđa, koji proklinje, koji je bezobrazan, niti onaj koji je bestidan.” (Ahmed, Buharija u “Edebu”, Ibn Hibban i Hakim, -Sahih)

Hazreti Aiša veli da je Muhammed a.s. rekao: “Allahu je najmrži onaj čovjek koji se najžešće prepire i svađa.” (Buhari i Muslim, muttefekun alejhi)

Ebu Hurejra veli da je Muhammed a.s. rekao: “Ko se svađa dok raspravlja ili prepire a nedostaju mu (relevantne) informacije, stalno navlači na sebe Allahovu mržnju dok od toga ne odustane.” (Ibn ebu dun-ja, - Sahih)

Ebu Hurejre, Ibn Umer i drugi vele da je Muhammed a.s. rekao: “Bacite prašinu u lice onima koji se mnogo hvale,” a po jednom drugom predanju: “Bacite u usta onih koji se mnogo hvale prašinu.” (Tirmizi, Ibn Hibban, Ibn Madždže i Ebu nu’ajm,-Sahgih) hadis bilježe i Muslim i Ebu Davud


ODNOS PREMA SUGOVORNICIMA

Abdullah r.a. pripovijeda da je Poslanik a.s. rekao: «Kada se u društvu nađu tri osobe neka se dvojica ne sašaptavaju, zanemarujući trećega dok se ne pomješaju sa još osoba zbog toga što bi to izazvalo zabrinutost one (treće) osobe.» (Fethul-bari - 89)


Samo Allahovom milošću ti si blag prema njma;a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Kur'an, 'Alu-Imran, 159)


DOBRA MJERA U DRUŽENJU

Prenose da je Enes ibn Malik r.a. rekao: «Kada se Božji poslanik s.a.v.s. oženio Zejnebom bintu Džahš pozvao je svijet na gozbu (objed) poslije čega su sijelili i razgovarali. A onda je učinio kao da će ustati (i otići), ali niko se nije podigao, a kad je to vidio onda je ustao. Pošto je on ustao i (otišao), ustali su i ostali osim trojice. Zatim se Poslanik a.s. vratio i krenuo da uđe, a oni su još sjedili, a potom su ustali i razišli se. Potom sam otišao i obavijestio Poslanika a.s. o tome. Poslanik je potom ušao, a zatim sam i ja ušao, a on je spustio zastor izmedu mene i njega a onda je Allah dž.š. objavio: `O pravovjerni! Ne ulazite u prostorije poslanikove osim uz njegovo dopuštenje... (do riječi). Zaista je to kod Allaha krupno.» (Fethul-bari - 76)
Džemat Bogovići
<< 03/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TEKST O BOGOVIĆIMA NAPISALI

DONATORI | Ime i prezime | Iznos
IME PREZIME | IZNOS(KM)


Get your clock at CompleteMyspace.com

1.ŠUVALIJA ENVER - 2648,00+350,00 KM prevoz(džuma )

2.ŠUVALIJA HADŽI MEJRA - 1.200,00 plus 560( džuma )

3.FRUCTAS DOO - 4000,00

4.HOLJAN ATIKA - 50,00

5.SPAHIĆ RASIM - 100,00

6.SPAHIĆ KASIM - 100,00

7.AVDIĆ ESAD - 100,00

8.JAŠAREVIĆ ALIJA - 200,00

9.HUSEINOVIĆ MUSTAFA - 200,00

10.HAĐOVIĆ SEJO - 20,00

11.PODRUG SUAD - 20,00

12.DAGLAR RIFAT - 20,00

13.TEROVIĆ MORENO - 20,00

14.MULAHASANOVIĆ KADRIJA - 20,00

15.MULAHASANOVIĆ ADMIR - 20,00

16.ŠIGULIN NARCIS - 20,00

17.SULJAGIĆ B - 100,00

18.KONAKOVIĆ SAFET - 20,00

19.DEDIĆ ĐEMKO - 200,00

20.BEĆIRBAŠIĆ H - 20,00

21.ŠUVALIJA ŠEMSO 100,00

22.SABETA MUSAN - 50,00

23.GALIJATOVIĆ MUSTAFA - 100,00

24.BECIC AJIŠA - 20,00

25.SERDAREVIĆ MUSTAFA - 10,00

26.POTUROVIĆ ALMASA - 50,00

27.FADIL ZORLAK - 100,00

28.PODVITEZ PALE (DŽEMAT) - 400,00

29.KEMO KADRIĆ - 600,00 +100,00 za prevoz

30.LELO SADKO - 50,00

31.TUTUNDZIĆ MIRAL - 20,00

32.KARAČIĆ ALMASA - 5,00

33.SAČIĆ MINKA - 25,00

34.MAŠNIĆ EDIN - 20,00

35.BEČIRBEGOVIĆ B - 20,00

36.MEMIŠEVIĆ IBRAHIM-IBRO - 110,00

37.PRŠEŠ KEMAL - 10,00

38.MEMIŠEVIĆ MIRSO - 1162,00

39.MEMIŠEVIĆ ARNELA - 100,00

40.MEMIŠEVIĆ JASMINA - 100,00

41.MEMIŠEVIĆ ATIF - 100,00

42.MEMIŠEVIČ SEHIJA - 100,00

43.BAHOR MUHAREM - 100,00

44.ALIKADIČ ELDIN - 20,00

45.BEŠIĆ SAFET - 100,00

46.HINDIJA JASMIN-50,00

47.AVDIĆ FETHIJA-300,00

48. AVDIĆ ALEN-120,00

49.REPUH SENAD-100,00

50.HOĐIĆ SEAD-100,00

52.HAJDAREVIĆ F-100,00

53.PAČARIS REMZO-50,00

54.HASANOVIĆ ALIJA-50,00

55.DEDIĆ EMIR-200,00

56.ZVEKIĆ DŽEMO ZAVIDOVIĆI-100,00

57.DŽAFERAGIĆ ESED-100,00 + 50,00

58.SPAHIĆ SEJO-200,00

59.DŽAFERAGIĆ IDRIZ-100,00

60.DŽAFERAGIĆ SULJO-100,00

61.OPHODŽAŠ HAMDO-50,00

62.KOMARICA ARMIN(5 GODINA STAROSTI)-150,00

63.KARIĆ NUSRET-40,00

64.KADRIĆ TAIDA-50,00

65.KADRIĆ ADNAN-50,00

66.DOZO HALIMA-20,00

67.DEDIĆ MIRALEM-200,00

68.HODŽIĆ EMIN-20,00

69.SEDIMEX d.o.o-200,00

70.INŽINJERING d.o.o-100,00

71.GEMA KOMERC 500,00

72.KADRIĆ HASNA-200,00

73.SULJEVIĆ MINA-60,00

74.ZORNIĆ BAJRO-105,00

75.ŠUVALIJA SEJO-100,00

76.ŠUVALIJA MIRSO-100,00

77.GLJIVA ISMET-50,00

78. DEDIĆ PAŠA-100,00

79.BAŠIĆ ALIJA-20,00

80.FONUS FONDACIJA-300,00KM

81.BEKRIĆ ILDA-20,00

82.ŠUVALIJA ISMET-100,00

83.ŠUVALIJA EKREM-100,00

84.MINISTARSTVO ZA RAD I RAS LICA KO SARAJEVO-3000,00

85.ŠUVALIJA MEHO-MEHMED-150,00

86.TUCAK DŽEMO-100,00

87.KARAČIĆ SEVDA-20,00

88.OPĆINA ILIDŽA-5500,00

89.INTRANS(VL DŽEVAD K.)-300,00

90.ŠIŠIĆ FATIMA-500,00

91.MEHIĆ MUKEREMA-500,00

92.GAVRANKAPETANOVIĆ FARIS-300,00

93.OPĆINA STARI GRAD-2000,00

94.SEZAN-50,00

95.SEMAGRI d.o.o-300,00

96.ČAUŠEVIĆ MIRSAD-100,00

97.DŽINO EJUB-50,00

98.HAJDAREVIĆ ENES-10,00

99.ŠUVALIJA EDIN-DINO-100,00

100.ŠUVALIJA LANA(STAROST 10 DANA)-100,00

101.ŠUVALIJA ADISA-100,00

102.ŠUVALIJA MEJRA-200,00

103.ROKŠA ERMINA-BELA-150,00

104.MIN PROSTORNOG UREĐENJA-3000,00

105.ANS DRIVE-300,00

106.SABOTA MUŠAN-60,00

107.RAŠIĆ ENVER-50,00

108.MILIĆ IBRAHIM-50,00

109.ŠUVALIJA RAMO-50,00

110.DEDIĆ MURIS-50,00

111.SUBOTIĆ(ŠUVALIJA)DIKA-100,00

112.SIMIĆ MILAN(BOGOVIĆI)-100,00

113.ZOI 84-300,00

114.DŽEDOVIĆ NAIL-100,00

115.HAĐIBEGIĆ R-200,00

116.HAMZIĆ HASIBA-5,00

117.IMAMOVIĆ FUAD-100,00

118.ISANOVIĆ EDHEM-100,00

119.MILIĆ ŠEMSO-50,00

120.PALDUM FERID-100,00

121.ISANOVIĆ MUHAMED-100,00

122.ISANOVIĆ KEMO-100,00

123.RIJASET IZ -3000,00

124.PARATEK DOO-100,00

125.ILIĆ ANĐA-20,00

126.ŠAHINPAŠIĆ M-20,00

127.SOFIĆ SEAD-15,00

128.MUSLIM SAFET-100,00

129.AGANOVIĆ RAMIZ-100,00

130.MUSTAFA YAVUZ(TURSKA)-100,00

131.KONAKOVIĆ GALIB-50,00

132.DEDIĆ SENADA IZ JANJE-50,00

133.DEDIĆ MEJRA-50,00

134.RADOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-50,00

135.RADOJKOVIĆ MILAN BOGOVIĆI-25,00


136.RADOJKOVIĆ SLAVIŠA BOGOVIĆI - 20,00

137.GLUHOVIĆ VOJIN STAJNA - 10,00

138.GLUHOVIĆ JOVAN STAJNA - 10,00

139.BAŠIĆ IZET HOTIČINA - 10,00

140.BULJUBAŠIĆ ŠAČIR-100,00

141.ŠUVALIJA ALIJA-50,00

142.ŠUVALIJA E.EDIN-50,00

143.FEHRIĆ ADEM-50,00

144.ALIHODŽIĆ ALAUDIN-950

145.MEDŽLIS IZ SARAJEVO-2.000

146.BH TELEKOM-8.963,30

147.K MINIST.PROST.UREDJENJA-2.000

148. GRAD SARAJEVO-5.000,00

149.F.MINIST.ZA RASELJENA LICA-15.000

150.VEJIZ FARUK-50,00

151.ISMET KAMBER-50,00

152.ALTERNATIVA HRASNICA-500,00

153.ISANOVIĆ ZAIM-300,00

154.ZORLAK VEHBIJA-100

155.SABINAHADŽIZUL.-40,00

156.OBHODŽAŠ SINAN-200,00

157.MUMINOVIĆ SAMIR.-100,00

158.POPARA IBRO-60,00

159.DŽEMAT MAHMUTOVAC-110,00

160.MUJANOVIĆ HATA-100,00

161.MUJANOVIĆ IZET-200,00

162.SARČIĆ SUAD-50,00

163.ŠUKALIĆ AMIRA-20,00

164.MEMIŠEVIĆ MILA- 100,00

165.DŽEMAT CAREVE DŽAMIJE-557,50

166.DŽEMAT DŽAMIJE "KRALJ FAHD"-3.035,15

167.MEMIŠEVIĆ ZIJAD-200,00

168.MEMIŠEVIĆ HAJRUDIN-LIGO-100,00

169.SPAHIĆ ATIF-250,00

170.SMAJIĆ VAHID-20,00

171.SMAJIĆ IZET-20,00

172.KATANA AMIR-20,00€

173.HRVO ŠAČIR-20,00

174.ČAUŠEVIĆ HAMED-50,00

175.HRVO NAMIK-10,00

176.HRVO MIRZA-10,00

177.HRVO AMINA-10,00

178.HRVO ŠEVKO-50,00

179.FAZLIĆ ALMA-10,00

180.FAZLIĆ ISMET-10,00€

181.OBHODŽAŠ HAJRUDIN-20,00

182.ALIĆ HATA - 10,00

183.ADEMOVIĆ FATA-50,00

184.ADEMOVIĆ ILDA-25,00

185.SALIHOVIĆ SEJDA-50,00

186.DŽEMAT KUVAJTSKE DŽAMIJE ČENGIĆ VILA-1127,60

187.CENTAR ZA ONOVU I HUMANITARNU POMOĆ AMBASADA IS. REP. IRAN-10.000,00

188.DŽEMAT JEDILERSKE DŽAMIJE-475,80

189.DŽEMAT DŽAMIJE HRASNO-830,00

190.DŽEMAT DŽAMIJE DOBRINJA-900,00

191.DŽEMAT DŽAMIJE KOBILJA GLAVA-650,00

192.DŽEMAT DŽAMIJE GRBAVICA DVA-1.500,00

193.TURKOVIĆ ŠEFIKA TRAVNIK-100,00

194.AMEL I LEJLA TRAVNIK-100,00

195.ZAHIRAGIĆ MUNIB - 30,00

196.OBHODŽAŠ MUJO - 20,00

197.ZEC ŠERIFA - 10,00

198.SUDAR MEVLIDA I ELVIS-200,00

199.OPĆINA CENTER-SARAJEVO-2.500,00

200.ISANOVIĆ BAHRA-70,00

201.DIZDAREVIĆ DINA-100,00

202.ZEC RIFET-20,00

203.BEČIRBEGOVIĆ SEMIN-30,00

204.HAMZIĆ MUJESIRA-20,00

205.SELMANOVIĆ GALIB-10,00

206.OČUZ HUSEIN-10,00

207.OSMANAGIĆ NAIL-20,00

208.ISANOVIĆ OMER-200,00

209.BEČIĆ EKREM-100,00

210.BEČIĆ SULEJMEN-100.00

211.NINKOVIĆ SLOBODAN-50.00

212.KONAKOVIĆ HAMED-50.00

213.GROZDANIĆ BELIL-KOZARAC-50,00 Eura

214.HAMZIĆ MIRSAD- 20,00 KM

215.BEŠLIJA HASAN- 20,00 KM

216.AGIĆ AMER I ALMA- 30,00 KM

217.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA- 50,00 KM

218.BUKVA MURIS -100,00 KM

219.KAHRIMANOVIĆ ARNES - 50,00 KM

220.SPAHIĆ EDIN - 100,00 KM

221.ĆUPRIJA EFENNDIJA HAJRUDIN 20,00 € I 50,00 KM

222.KARAVDIĆ ENES I MIRSADA - 50,00 KM

223.MEMIŠEVIĆ TIMKA-230,00 KM

224.MEMIŠEVIĆ RAMIZ-11O,00 KM

225.MEMIŠEVIĆ SUVADA-10,00 KM

226.MEMIŠEVIĆ HARIS-10,00 KM

227.MEMIŠEVIĆ ADNAN-10,00 KM

228.MUMINOVIĆ ASMIR I MIRSADA-30,00 KM

229.FED.MIN.ZA RASELJENA LICA - 20.000,00

230.KOMARICA ERNIS- 100,00

231.KOMARICA FAHRUDIN - 100,00

232.KALTAK SAMIR - 100,00

233.SADOVIĆ MUNIR - 60,00

234.EKINCI FAHRETIN - 50,00

235.MAIER DANIJEL - 50,00

236.GHAZZAWI HASSIB - 40,00

237.KAMENČIĆ SAKIB - 40,00

238.STUTTGART HEINZ - 20,00

239.TAMER AYDIN - 40,00

240.SULJEVIĆ FIKRET I ZUHRA - 100,00

241.PUSTAHIJA MUJESIRA - 50,00

242.HALILOVIĆ ENISA - 50,00

243.DEDIĆ AMIR - 100,00

244.ZUKIĆ FATIMA I KASIM - 50,00

245.UGLJEŠA SAMIJA-SANA - 50,00

246.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 50,00

247.AGANOVIĆ DŽ. - 50,00

248.AGANOVIĆ A. - 20,00

249.DŽAFERAGIĆ AVDO - 50,00

250.DŽAFERAGIĆ ANIS - 50,00

251.DŽAFERAGIĆ ADMIR - 50,00

252.DŽAFERAGIĆ ARIF - 50,00

253.DŽAFERAGIĆ NURA - 20,00

254.DŽAFERAGIĆ AJIŠA - 20,00

255.DŽAFERAGIĆ ADELA - 20,00

256.GUGIĆ RAMIZ I MEJRA - 50,00

257.PITA MUAMER I AIDA - 50,00

258.PRUTINA ĐEVAD I FATA - 20,00

259.DŽEMAT PRAĆA - 385,00

260.HASANOVIĆ OMER I NUFIK - 150,00

261. DURMIŠEVIĆ MIRSAD ROGATICA - AMERIKA - 50,00

262.TRGO - MURATOVIĆ HIDAJETA - 50,00

263.MEMIŠEVIĆ NIJAZ-BELI 788,92 KM
264.MEMIŠEVIĆ NIJAZ-BELI 536,64 KM
265.MUHOVIĆ HASIB 50,00 KM


DONATORI U MATERIJALU

glitter-graphics.com

1. GRABOVICA NUSRET /NADZORNI ORGAN/

2. MUHIDIN BEČIĆ /GEODET/

3. REHAU SEMIZOVAC /100M VODOVODNE CIJEVI/

4.MIPRO GRADNJA MIRSO PROHIĆ /OPLATA,ARMATURA ZA TEMELJE I COKL.

5.MUŠIBEGOVIĆ D.O.O(VL ZIJAD) VISOKO
PLANIRANJE ZEMLJE NA PARCELI I ISKOP TEMELJA ZA DŽAMIJU

6.DALTING D.O.O ILIDŽA (VL ALIJA) MATERIJAL ZA VODU I KANALIZACIJU

7.FRŽINA SAFET -RUČNA KOLICA,2LOPATE,KRAMPA

8.SULJEVIĆ D.O.O (MOTEL STUP)-POCINČANA TRAKA ZA GROMOBRAN 37m,VEZA ZA TRAKU 5 KOM.

9. VELBOS ING ILIDŽA-DOVOZ I UGRADNJA 42m3 BETONA
Vlasnik-KARDOVIĆ NEHAD

10. MEMIŠEVIĆ FADIL DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE

11. MEMIŠEVIĆ RAMIZ I HARIS (POSTAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH CIJEVI.O SVOM TROŠKU KUPIO I POSTAVIO CIJEVI ZA TOPLU I HLADNU VODU U GASULHANI I ABDESTHANI

12.ARMIRANJE,ŠALOVANJE I BETONIRANJE TEMELJA I KONTRA PLOČE(MRTVE PLOČE,ZIDANJE PRVOG SPRATA,ŠALOVANJE,ARMIRANJE I IZLJEVANJE STUBOVA OBAVILI SU:
-ŠABOTIĆ BAJRO
-ŠABOTIĆ MUNIB
-ŠABOTIĆ HASIB
-ALIBAŠIĆ HAJRIZ
-PLJAKIĆ ĆEMAL

13.SPAHIĆ EDIN-MATERIJAL ZA VODU 100,00KM)

14.SPAHIĆ SEJO-OBEZBJEDIO SMJEŠTAJ I ISHRANU
ZA 5 RADNIKA (10 DANA)
Tri puta dovozio materija iz Sarajeva.

15.PROVING-IZVOD IZ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DŽAMIJE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

16.SUDEL-VLASNIK SULJO DELALIĆ-(IZVRŠIO "NABIJANJE"KAMENA ZA KONTRA PLOČU.

17. SANTING d.o.o Pale vl BRANE LOPATIĆ-OVJERIO GLAVNI PROJEKAT

18.SUŠA COMERCE d.o.o Visoko-Donacija i prevoz 3800 blokova na temelje Džamije

19.K.J.P PD BUTMIR ILIDŽA-PREVUKAO 2200 BLOKOVA VISOKO-BOGOVIĆI

20.POSAVLJAK ACO-DONIRAO I DOVUKAO 12m3 PIJESKA

21.HIMEX RAJLOVAC-DONIRAO I DOVUKAO 4m3 PIJESKA

22.HASANOVIĆ NUFIK-DONIRAO JAGNJE

23.RIDŽIĆ IBRO-DONIRAO JAGNJE

24.MEMIŠEVIĆ MUSA I SENADA-USTUPILI SVOJU KUĆU NA KORIŠTENJE

25.SENIGOR-DONIRAO 1500KG CEMENTA,I 1500KG KREČA

26.KRUŠČICA ADNAN-PREVUKAO PULČEVE U BOGOVIĆE

27.ALBA UNIPROM VL OBHODŽAŠ HAMO-IZREZAO 20 m3 OBLOVINE U GREDE,DASKU,ŠTAFLU I LETVE I OSUŠIO I OBRADIO 50 m2 LAMPERIJE

28.FRUCTAS-DONIRAO IVERICU ZA ZATVARANJE PROZORA I VRATA

29.MEMIŠEVIĆ MUSTAFA I SENADA DONIRALI JAGNJE

29.MOMIR RADOVIĆ BOGOVIĆI-DONIRAO 4GREDE OD 7M I 50M DUŽNIH LETVE

30.MEMIŠEVIĆ MIRSO DONIRAO JAGNJE

31.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO 60 METARA TRAKE ZA GROMOBRAN

32. "LIMAR"VL BAJRO-BAJA PJEVO SA SVOJOM EKIPOM
POKRIO DŽAMIJU LIMOM

33. "ADAZAL"d.o.o. donirao 10,00 m dimnjaka za cen. grijanje.

34."ZAKIR COMERCE" prevukao šentove za dimnjak sa Dobrinje u Bogoviće.

35."Sara tržni centar" Ilidža Vl. čenanović Avdo donirao 8 m3 pijeska za estrih.

36."Baufinal" Ilidža vl. Hajro Andelija postavio
102 m2 Estrih.

37.RIZVANOVIĆ HASIB DONIRAO JAGNJE ZA TEMELJE MUNARE

38.RADOJKOVIĆ OGNJEN DONIRAO JEDAN RADNI SAT
MAŠINE.

39.KAMBEROVIĆ ŠEVKET ODVUKAO ČILIME ZA DŽAMIJU

40.ŠUVALIJA ENVER DONIRAO PLAKAR ZA OBUĆU I RAHLE.

41.HADŽI MEJRA ŠUVALIJA DONIRALA JE 6 STOLICA I STOLIČARKE,3 PARA PAPUĆA I 3 STOLICE ZA ABDEST.

42.AVDIĆ ALEN DONIRAO DVIJE STOLICE.

43.MUHAREM MEMIŠEVIĆ DONIRAO 500,00 KM U RADOVIMA I PROZOR ZA ŠUPU.

44.MUSTAFA LEMEZAN 250,00 KM U RADOVIMA.

45.ŠUVALIJA MEHMED - 3 PARA PAPUČA

46.KRAJINA OSMAN I MEJRA - 5 PEŠKIRA I 3 TESPIHA

47.ŠUVALIJA ENVER - ZIDNI KER.SAT

48.HAMDO OBHOĐAŠ - URADIO INSTALACIJU ZA BAZEN I PRIKLJUĆAK U ŠAHTU,

49.BEČIRBAŠIĆ HASAN DOVUKAO SVOJU MJEŠALICU IRADI ČITAV DAN.

50.ARNES KAHRIMANOVIĆ DONIRAO 115 M2 LAMINATA, FOLIJU I 60 M LAJSNE.

51.ZAIM AGIĆ - POSTAVIO 115 M2 LAMINATA

52.DEDIĆ DŽEVAD - UOKVIRIO LEHVE

53.MUHAMED DUPOVAC - TRI ČESME

54.MIRSAD BRKANIĆ - DONIRAO ALEM ZA MUNARU

55.RAMIZ MEMIŠEVIĆ DOVEZAO PLOČICE ZA DŽAMIJU
DONIRAO MATERIJAL ZA VODU I UGRADIO U GASULHANUU I ABDESTHANU

56.AVDO ČENANOVIĆ - 8 M3 PIJESKA

57.PRO-TEAM VL.HAMO KOZIĆ DONIRAO GLETOVANJE I KREĆENJE DŽAMIJE

58."PROFIT" SARAJEVO - ULAZNA VRATA

59."UGARAK" VISOKO - 710,00 KM

60.SAPLAST SARAJEVO - 1000,00 KM

61.ADAZAL SARAJEVO - 10 M DIMNJAKA

62.ZAKIR COMERC - DOVEZAO BLOKOVE ZA DIMNJAK

63.BAJRO PJEVO - LIMAR - POKRIO DŽAMIJU LIMOM

64.MUSA I SENADA MEMIŠEVIĆ -DALI KUĆU ZA SMJEŠTAJ MAJSTORA
65. EURO ASFALT SARAJEVO - 60 m3 TAMPONA DONIRALI,DOVUKLI I POVALJALI.

65.ČVALE ISLAM - DONIRAO RUČAK ZA 10 RADNIKA

66.EURO ASFALT - 60 M3 TAMONADONIRALI,DOVUKLI,ISPLANIRALI I POVALJALI.

67.IBRO MEMIŠEVIĆ - DONIRAO JANJE

68.RAMIZ DŽAFERAGIĆ " JANJE

69.HASIB RIZVANOVIĆ " JANJE

70.VELIJA SPAHIĆ " JANJE

71.FADIL MEMIŠEVIĆ " JANJE

72.ATIF SPAHIĆ - DAO 200 KM ZA JANJE

73.KEMO DRKIĆ DONIRAO JARCA

74.MESARA MUJANIĆ - DONIRALA JANJE

75.MESARA MUJANOVIĆ - DONIRALA JANJE

76.SARAJEVSKA MEDRESA - DONIRALA DVA JANJETA I
JUNEĆI ČEJREK

77.SPAHIĆ EDIN - 37 PAKETA SOKOVA

78.AA GAMA VRŠILA OBEZJEĐENJE SVEČANOG OTVARANJA DŽAMIJE ( 12 RADNIKA )

79.ENVER ŠUVALIJA DONIRAO DVIJE VJEŠALICE ZA GARDAROBU.

80.ENVER JE DONIRAO ČETIRI STOLA u DŽAMIJU

81.FETHIJA AVDIĆ DONIRALA REŠOglitter-graphics.com

KREATOR BLOGGA
Jasmin HindijaSTRANICU ODRŽAVAJU
1. HINDIJA JASMIN
2. ŠUVALIJA ENVER


Click here to get your own poll!
Kako vam se čini naš blog?
Odličan
Može bolje
LOš

View Results or Myspace Layouts

BROJAČ POSJETA
132388

Powered by Blogger.ba